Menu Sluiten

LEIDRAAD VAN PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK (PMO) VOOR WERKGEVERS

Wat is een PMO

In de multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013) wordt PMO gedefinieerd als ‘een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheids­risico of -probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen, of om een cliënt overige handelingsopties aan te kunnen bieden’. Een PMO van uw werknemers is een vrijwillig medisch onderzoek, waarvan de uitslag met de werknemer wordt besproken en op basis waarvan advies wordt gegeven. Een PMO kan zo ook leiden tot een terugkoppeling op groepsniveau aan het bedrijf. Een PMO is volgens de wet noodzakelijk. Iedere Nederlandse werkgever is verplicht periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden aan zijn werknemers (artikel 18 Arbowet).

Doelen van PMO

 1. Tijdig opsporen van factoren in het werk die een risico vormen tot beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.
 2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid en belastbaarheid in relatie tot het werk.
 3. Preventie van gezondheidsproblemen met als doel duurzame inzetbaarheid.

PMO stappenplan

Voorbereiding

 1. Initiatief tot PMO (doorgaans door bedrijfsarts, soms door management of werknemers).
 2. Doelen kiezen van PMO en opstellen plan met inhoud van de PMO en de te verwachten interventies (door bedrijfs­arts in samenspraak met management).
 3. Budgettaire mogelijkheden vaststellen en beslissing nemen.
 4. Projectplan opstellen (opzetten van projectgroep + welke medewerkers, wanneer uitnodigen, planning van PMO in de tijd, doorlooptijd van het PMO, informatiestrategieën).
 5. Medewerkers voorlichten (door projectgroep).

Uitvoering

 1. Medewerkers uitnodigen.
 2. Uitvoering van medisch onderzoek (signaleringsvragenlijst, screening, aanvullende diagnostiek).
 3. Individuele feedback en inzet individugerichte interventies (gesprek, advies, verwijzing door bedrijfsarts).
 4. Analyse op groepsniveau, groepsrapportage en inzet groepsinterventies.

Evaluatie en vervolg

Proces evalueren en vervolg plannen